sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Bilans ilości ścieków

Zestawienie ilości dopływających i odpływających ścieków w 2016r.

 

ILOŚĆ ŚCIEKÓW m3
 Ilość ścieków dopływających na oczyszczalnie w tym:  1 357 256
 -ścieki nie przynoszące przychodu 551 082,54
 - ścieki przynoszące dochód wg. wniosku taryfowego 768 325,30
- nieczystości ciekłe dowożone na stację zlewną 37 848,16
 Ilość ścieków odprowadzonych do odbiornika 1 300 241,00

 

Zestawienie ilości dopływających ścieków do oczyszczenia z podziałem na procentowy udział poszczególnych rodzajów ścieków.

Lp. Rodzaj ścieków ilość w m3   udział w %

ścieki przynoszące

dochód ZWiK 

 1.  ścieki bytowe  601 299,30  44,30   768 325,30
 2.  ścieki przemysłowe  167 026,00  12,31
 3.  Nieczystości ciekłe bytowe  34 777,26  2,56    37 848,16
 4.  Nieczystości ciekłe przemysłowe  894,55  0,07
 5.  Nieczystości ciekłe przemysłowe zbliżone składem do ścieków bytowych  2 176,35  0,16
 6.  ścieki nie przynoszące dochodu ZWiK  551 082,54  40,60  
 7.  Ogólna ilość dopływających ścieków  1 357256  100  

 

 

Lp.
Sposób dostarczania ścieków ilość w m3
udział w %
 1. Kanalizacją 1 319 407,84 97,21
2. Poprzez Stacje Zlewną 37 848,16 2,79
3. Ogółem 1 357 256 100