sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Konsultacje Społeczne przebudowy SW Palmowa w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie

Konsultacje społeczne przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji wodociągowej Palmowa w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie” są prowadzone, aby zapewnić udział partnerów i społeczności lokalnych na etapie przygotowania projektu.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2017 roku. Zaplanowano pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa (poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje prowadzone są na podstawie:
1. Art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;
3. Rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty;
4. Art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasbourgu dnia 15 października 1985 r., ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polskę w dniu 01 marca 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 124 poz. 607);
5. Art. 6 i art. 19a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1649 z późn. zm.);
6. Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z lipca 2013r.;
7. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015r.

Celem konsultacji społecznych jest:
1)    włączenie mieszkańców, partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych podmiotów w proces przygotowywania przedsięwzięcia „Przebudowa stacji wodociągowej Palmowa w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie”.
2)    umożliwienie wyrażenia przez mieszkańców, partnerów gospodarczych i społecznych oraz inne podmioty opinii w sprawie koncepcji projektu „Przebudowa stacji wodociągowej Palmowa w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie”.
3)    przekazanie informacji i pozyskanie społecznej akceptacji dla planowanych rozwiązań z zakresu przedsięwzięcia.
4)    osiągnięcie wyższej efektywności i trafności decyzji dotyczących wdrożenia przedsięwzięcia.

Wszystkie niezbędne informacje o przedsięwzięciu zostały opublikowane na stronie internetowej www.zwik-myszkow.pl. Z materiałami można zapoznać się także w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w godzinach urzędowania Spółki.

 

Konsultacje krok po kroku
KROK 1
Konsultacje społeczne rozpoczynają się 11 października 2016 r i będą trwały do 24 października 2016 r. W tym czasie przyjmowane są uwagi i opinie dotyczące projektu. Można je zgłaszać bezpośrednio w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Okrzei 140, drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

KROK 2
Zebrane uwagi i opinie zostaną poddane ocenie przez powołany do tego celu zespół. Zespół sformułuje rekomendacje dotyczące zebranych w trakcie konsultacji uwag i opinii i przedstawi je Prezesowi Zarządu ZWiK Sp. z o.o.

KROK 3
Na podstawie rekomendacji zatwierdzonych przez Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Publikacja sprawozdania nastąpi na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. do 26 października 2016 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą na obszarze Miasta Myszków i uznaje się je za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

 

Krótki opis zadania
W świetle przeprowadzonych badań nad usuwaniem ołowiu zaprojektowano proces filtracji ciśnieniowej na złożach katalitycznych z napowietrzaniem ciśnieniowym wody surowej. Proces pozwoli na usunięcie ołowiu do poziomu śladowego (poniżej 20% normy wynoszącej 10,0 mg/l) jak również resztkowego manganu (poniżej 10% normy wynoszącej 50 mg/l).

W zakresie technologii pompowania zaprojektowano:
a). pompownię wody surowej o wydajności 70,0 m3/h,
b). płukanie wodą surową i sprężonym powietrzem 0,5 MPa.

W zakresie technologii uzdatniania zaprojektowano:
a). filtrację jednostopniową ciśnieniową o wydajności od 27,0 do 34,0 m3/h,
b). napowietrzanie wody surowej sprężonym powietrzem o wydajności 3,0 m3/h,
c). napowietrzanie i odgazowanie przed aeratorami oraz na wys. filtrów,
d). dezynfekcję wody uzdatnionej za pomocą NaOCl dawką 0,02 kg chloru/godz.

W zakresie gospodarki ściekami zaprojektowano:
a). zbiorniki szczelne na osady i ścieki oczyszczone o pojemności 9,4m3 każdy,
b). pompownię ścieków po osadniku o wydajności 10,0 m3/h,
c). sukcesywny wywóz osadów ze zbiorników wg. a/. do lokalnej oczyszczalni ścieków.

W zakresie rurociągów technologicznych zewnętrznych zaprojektowano:
a). rurociąg Dz160 wody surowej ze studzien do budynku SW,
b). kanalizację Dz225 ścieków z płukania filtrów przed zbiornikiem na osady,
c). instalację Dz32/60 do podlewania upraw.

W zakresie instalacji sanitarnych zaprojektowano:
a). osuszanie powietrza w części budynku SW,
b). ogrzewanie elektryczne w budynku SW,
c). wentylację mechaniczną wywiewną w części budynku SW (pomieszczenie technologiczne,
węzły NaOCl i wc),
d). instalację wod-kan i cw.

 

Bilans potrzeb wodnych.
Rozbiory dobowe przedstawiają się jak niżej:
a). Qdśr = 437,0 m3/d,
b). Qdmin = 370,0 m3/d,
c). Qdmax = 595,0 m3/d,
d). Qdmaxmax = 756,0 m3/d

Potrzeby ppoż wynoszą:
a). Qpożwł = 15,0 l/s = 54,0 m3/h,
b). lub zapas wody w zbiorniku wyrównawczym: Vpoż = 150 m3.