sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

36.00.Z  - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
37.00.Z  - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
38.21.Z  - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
42.21.Z  - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.99.Z  - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane,
47.99.Z  - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
71.11.Z  - Działalność w zakresie architektury,
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.