sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę wodomierzy (zakończony)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I.    Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o , ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.zwik-myszkow.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do montażu modułów radiowych współpracujących z oprogramowaniem Libra RC"
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia są wodomierze do wody zimnej do montażu poziomego i pionowego o następujących średnicach i ilościach:
DN 15 - szt. 40
DN 20 - szt. 2205
DN 25 - szt. 30
DN 32 - szt. 15
DN 40 - szt. 30
Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne,
Przepływ nominalny:  
- Q3=2,5 m3/h dla DN15
- Q3=4,0 m3/h dla DN20
Klasa metrologiczna: minimum R≥80-H, zgodnie z PN-EN 14154,
Przepływ nominalny:    
- Q3=6,3 m3/h dla DN 25
- Q3=10m3/h dla DN 32
- Q3=16m3/h dla DN 40
Klasa metrologiczna: minimum R≥160-H, zgodnie z PN-EN 14154,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
2018-03-31
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1/    nie podlegają wykluczeniu;
2/   spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1/    posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku
2/    sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3/    zdolności technicznej lub zawodowej,
3.1/ warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy o wartości nie niższej niż 250.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) brutto w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.    W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2a do siwz.
2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 2 do siwz.
3.    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 3
4.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1/    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
2/   wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów  określających  czy  dostawy zostały wykonane  należycie. Wykaz dostaw  winien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1.    Oferty oceniane będą według kryterium:
•    cena oferty - 60%
•    gwarancja jakości  - 10%
•    czas dostawy- 30%

XI. Składanie ofert:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków w terminie do 09.03.2017r. r. do godziny 1300 (sekretariat zakładu)
Otwarcie ofert nastąpi: 09.03.2017 r. w siedzibie Zakładu(świetlica) o godzinie 1315.                      
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.  

XIV.    Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot, oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
1.    Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 30017-2017. Data zamieszczenia 22.02.2017r.

 

Załączniki do zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię