sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetarg na dostawę armatury (zakończony)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o
ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków woj.śląskie

Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej

1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o ul. Okrzei 140
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.zwik-myszkow.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-42131390-6 Osprzęt zaworowy, 44163000-0 Rury i osprzęt, 44163100-1 Rury
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są armatury wodno kanalizacyjne o następujących średnicach:
a. doszczelniacze DN 80, DN 100, DN 150
b. nasuwki trójdzielne DN 100, DN 150, DN 200
c. łączniki RK DN 80, DN 100, DN 150
d. nawiertka NWZ do stali i żeliwa DN 80x2, DN 100x2, DN 150x2
e. zasuwy długie i krótkie DN 50, DN 80, DN 100, DN 150
f. hydranty podziemne DN 80 L=1000,DN 80 L=1250
g. hydranty nadziemne DN80, L=1000
h. skrzynki do zasuw
i. nawiertka NWZ/PE DN 80x2, DN 100x2, DN 125x2, DN 150x2
j. opaska naprawcza ze stali nierdzewnej do rur stalowych i żeliwnych DN 50 L=200, DN 80 L=200, DN 100 L=250, DN 125 L=250, DN 150L=250, DN 65
k. zawór przelotowy DN 15, DN 20, DN 25, DN 32,DN 40, DN 50
l. złączka Gebo typ GZ ½ ‘, ¾”,1”, ¼”, 1 ½”, 2”
m. złączka Gebo typ GW ½”, ¾’, 1”, 11/4”, 1 ½”, 2”
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
8.Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2015r.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu trzech lat co najmniej dwóch dostaw o charakterze obejmującym przedmiot zamówienia
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
10. Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100 %
12. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w zakresie procedury przetargowej - mgr Monika Nentwig – ins. ds. windykacji należ. i zamówień publicznych
- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia - mgr inż. Andrzej Daszczyński- Kierownik Działu Sieci Wod-Kan i Ujęć Wody Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 800 - 1400
13. Składanie ofert: siedziba zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia 29.07.2013r.do godz.1300.
14. Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (świetlica) w dniu 29.07.2013r.o godz. 1315
15. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
17. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
18. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.
19. Informacja o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy: nie wymaga się wniesienia należytego zabezpieczenia umowy
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

 

Specyfikacja wraz z załącznikami - pobierz

Zmiana treści specyfikacji - przedłużenie terminu składania ofert - pobierz

Zmieniona SIWZ - pobierz

Odpowiedzi na pytania - pobierz 
Odpowiedzi na pytania c.d.- pobierz 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię