sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetarg na modernizacje kolektora kanalizacji sanitarnej "A5" (zakończony)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej „A5” DN 600 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi na terenie miejscowości Myszków

1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o ul. Okrzei 140
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie siwz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej
5. Przedmiotem zamówienia jest Renowację kolektora kanalizacji sanitarnej A5 DN 600 mm metodą bezwykopową wraz ze studniami na terenie miejscowości Myszków
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Istniejący kolektor sanitarny przewidziany do renowacji wykonany jest z rur żelbetonowych DN 600 mm. Długość odcinka przewidzianego do renowacji wynosi 339,0 m. Zadanie planuje się wykonać w dwóch etapach:
- etap I - odcinek S1-S4 długości 146,5 m, 3 studnie
- etap II - odcinek S4-S8 długości 192,5m, 4 studnie.
7. Zakres prac obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomocnicze
- czyszczenie kanału i studzienek
- inspekcję wizualną kamerą po czyszczeniu
- bezwykopową modernizację kanalizacji sanitarnej przy pomocy rękawów nasączonych żywicą poliestrową- 339,0 m
- modernizacja istniejących studni-szt.7
- inspekcję wizualną kamerą po modernizacji - niezbędne przepompowanie ścieków. Kolektor sanitarny A5 (wg załącznika mapowego)
- renowacja kanału DN 600 mm za pomocą rękawa o długości 339,0 m
- modernizacja istniejących studni kanalizacyjnych: S1, S2, S3, S4, S5,S6,S8(studnia oznaczona jako S7 jest niedostępna).
Szczegółowy zakres robót określa:
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2) Plan sytuacyjny
8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Etap I zadania- do 15.08.2014r. Etap II zadania- do 15.05.2015r..
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do siwz)
b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej: - jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji kolektora kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi metodą bezwykopową
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: - Osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej ,instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - potencjał techniczny.
Wykonawca winien udokumentować dysponowanie następującymi narzędziami/wyposażeniem zakładu/urządzeniami technicznymi:
-kamera TV, kolor, z głowicą obrotową i rejestratorem
- wóz ciśnieniowy-dwufunkcyjny,
- samochód skrzyniowy do 5 t,
- urządzenia do pomiaru gazów niebezpiecznych,
- sprzęt do utwardzenia rękawa - wciągarka liniowa o uciągu min 5t
- elektronarzędzia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga wykazania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 400.000,00 zł.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1Pzp.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 mogą spełniać łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5Pzp.
3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
10. Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5.000,00 zł. PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego nr :92827900000100292920010001 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100 %
12. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: w sprawach dot. przedmiotu zamówienia
– mgr inż. Andrzej Daszczyński- Kierownik Działu Sieci i Ujęć Wody w sprawach procedury przetargowej
- mgr Monika Nentwig- Inspektor d/s Windykacji Należ. i Zamówień Publicznych.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 700 - 1500.
13. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia 17.06.2014r do godz. 1300. Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (świetlica) w dniu 17.06.2014r.o godz. 1315
14. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
15. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
16. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
17. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.
18. Informacja o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie .
19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Załączniki - pobierz

Pytania i odp. dotyczące przetargu - pobierz

Pytania i odp. dotyczące przetargu c.d.- pobierz

Pytania i odp. dotyczące przetargu c.d.- pobierz

Zawiadomienie o wyniku postępowania- pobierz

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię