sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetarg nieogr. na wywóz i przetwarzanie ustab. komunalnych osadów ściekowych z M.O.Ś. w Myszkowie (zakoń.)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o
ul. Okrzei 140,
42-300 Myszków woj.śląskie

Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na

Wywóz i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie.

1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o ul. Okrzei 140
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę o wartości większej niż 30 000 euro i wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.zwik-myszkow.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
5. Przedmiotem zamówienia jest „ Wywóz i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie”. Postępowanie przetargowe ma na celu wybór Wykonawcy(Odbiorcy) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Wykonawca zobowiązany będzie do gospodarowania przedmiotowymi osadami, przez co rozumie się wywóz mas osadowych poza teren oczyszczalni, a następnie ich wykorzystanie z zachowaniem wymogów określonych przepisami:
- Ustawy z dnia 08.01.2013. o odpadach (Dz.U. z 2013r,poz.21),
-  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U Nr 137, poz. 924),
- oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 ,poz. 1973).
- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawa Ochrony Środowiska (Dz. U z 2013r, poz. 1232 z późniejszymi zmianami).
Zamawiający wymaga decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zamawiający dopuszcza odzysk polegający na stosowaniu osadów ściekowych w procesie R10 wyłącznie do celu dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( zgodnie z art. 96 ust.1 pkt 5) Ustawy o odpadach. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art. 96 ust 3 Ustawy o odpadach.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Osad będący przedmiotem zagospodarowania pochodzi z procesów oczyszczania ścieków komunalnych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie. Został poddany:
a) Część osadu tlenowej stabilizacji, mechanicznemu zagęszczaniu i odwodnieniu oraz suszeniu w słonecznej suszarni osadów Zawartość suchej masy ok. 30% do. 80%
b) Część osadu tlenowej stabilizacji, mechanicznemu zagęszczaniu oraz odwodnieniu. Zawartość suchej masy ok. 16%-19%
Ilość osadu do zagospodarowania może ulec zmianie na „+” lub „- „ . Kod odpadu:19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe) Osady wytworzone w Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie są badane z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Warunki dla których zobowiązany jest Wykonawca zostały określone w siwz.
7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
9. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2017r.
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający wymaga posiadanie:
• decyzji właściwego organu administracyjnego na odzysk w przypadku stosowania osadów zgodnie z art. 96 ust.1 pkt 5) Ustawy o odpadach lub innych form odzysku wymagających uzyskania decyzji
• ważnego zezwolenia od organu właściwego z uwagi na miejsce prowadzenia działalności – w zakresie zbierania odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz transportu w przypadku gdy siedziba oferenta pokrywa się z miejscem prowadzenia działalności,
• ważnego zezwolenia od organu właściwego z uwagi na miejsce siedziby Wykonawcy – w zakresie transportu w przypadku, gdy siedziba Wykonawcy nie pokrywa się z miejscem prowadzenia działalności dotyczącego odzysku lub unieszkodliwiania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający wymaga udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu osadu o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do siwz
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający wymaga wykazanie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do siwz,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający wymaga posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
11. Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 7.000,00 zł. PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego nr :92827900000100292920010001 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto- 100%.
13. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w zakresie procedury przetargowej - mgr Monika Nentwig- ins.d.s windyk. należ. i zamówień publ.- tel: 34 3132011 wew. 25
- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia -mgr Beata Galas- Kierownik Oczyszczalni Ścieków - tel: 34 3132011 wew. 31
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 700 - 1500
14. Składanie ofert: siedziba zamawiającego (sekretariat)w terminie do dnia 27.02.2015 r. do godz. 1300
15. Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (świetlica) w dniu 27.02.2015r. o godz. 1315
16. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
17. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
18. Informacja o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy: nie wymaga się wniesienie należytego zabezpieczenia umowy
19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: nie dopuszcza się zamówień uzupełniających.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Specyfikacja wraz z załącznikami - pobierz
Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - pobierz

Zmiana treści formularza ofertowego - pobierz
Poprawiony formularz do pobrania - pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię