sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Myszkowie (zakoń.)

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane /Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Myszkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Myszkowie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm. oraz z 2015r. poz.349,478 i 605) ) ZWiK Sp. z o. o w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o ul. Okrzei 140 , 42-300 Myszków godziny urzędowania: 700 - 1500
II. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik-myszkow.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 2 lub przesyłką pocztową.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Myszkowie” ” obejmująca swoim zakresem następujące roboty:
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC „S” SN8 lite o długości 345,75 mb
- wykonanie sięgaczy
- montaż studzienek kanalizacyjnych
- montaż wpustów ulicznych
oraz innych prac towarzyszących wymaganych do właściwego funkcjonowania przedmiotu
zamówienia.
2. Zakres robót przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IV-VII wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci ,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych , odgałęzień, montaż studzienek kanalizacyjnych,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach ,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej .
3. Szczegółowy zakres robót określają:
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2) Projekt techniczny
4. Zastosowane w dokumentacji projektowej nazwy producentów materiałów i urządzeń mają charakter przykładowy.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż projektowane pod warunkiem, że ich jakość jest nie gorsza, a Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje projekt zamienny.

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji,
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.
6. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia: Do dnia 30 czerwca 2016 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa-runków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, do-tyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówie-nia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:

1) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prze-pisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w za-kresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia, załącznik nr 5 do SIWZ,
2) wykazania wykonania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upły-wem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 500 000 zł każda,
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadających odpowiednie doświad-czenie i wykształcenie oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z zakresu:
a) sieci kanalizacyjnych - przynajmniej jednej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika bu-dowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz posiadającą , co najmniej pięciolet-nie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót.
4) posiadania polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejsza niż 500 000 zł.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. pkt 3 ustawy,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone oświadczenia oraz dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. VIII. VIII. Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium powinno być wniesione w formie:

• pieniężnej na rachunek bankowy w Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Nr 92827900000100292920010001
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

• gwarancjach bankowych,

• gwarancjach ubezpieczeniowych,

• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.),

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być dołączone do oferty.

4. Wykonawca, który nie wniesie wadium będzie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

5) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium Waga
CENA 96 %
OKRES GWARANCJI 4 %

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego poszczególnych kryteriów:

1) Ceny:
Liczba punktów = najniższa oferta cenowa/cena badanej oferty  x 96 pkt
2) Gwarancja:
Ilość pkt w kryterium okres gwarancji (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku) = okres gwarancji badanej oferty/najdłuższy oferowany okres gwarancji  x 4 pkt
 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
X. Miejsce i termin składania ofert: W siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków, pokój nr 16 do dnia 24.11.2015r. godz. 1300

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: W siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków, świetlica zakładu, pok. 20 dnia 24.11.2015r. o godz. 1315

XII. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Nie dotyczy.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiających przewiduje udzielenie takich zamówień. Nie przewiduje się zastosowania zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2015 pod numerem 289854-2015

 

Załaczniki do przetargu - pobierz

Informacja o poprawieniu omyłki w SIWZ - zobacz

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - zobacz - UWAGA UZUPEŁNIONA TREŚĆ ODPOWIEDZI W DNIU 20.11.2015R.

Informujemy, że w załacznikach do przetargu zbajduje się niewłaściwy załącznik nr 3 do SIWZ. Poprawny załącznik nr 3 znajduje się  - tutaj

Zawiadomienie o wyborze oferty - zobacz

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię