sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetarg nieogr. na Modernizację kolektora sanitarnego Ø 300mm metodą bezwyk. ul. 3 Maja Myszków (zakoń.)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

ul. Okrzei 140,

42-300 Myszków

Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacja kolektora kanału sanitarnego Ø 300mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi metodą bezwykopową w ul 3-go Maja na terenie miejscowości Myszków.

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o ul. Okrzei 140

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie siwz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej

5. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja kolektora kanału sanitarnego Ø 300mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi metodą bezwykopową w ul 3-go Maja na terenie miejscowości Myszków Istniejący kanał sanitarny przewidziany do renowacji wykonany jest z rur betonowych DN 300mm. Długość odcinka przewidzianego do renowacji wynosi 351,90 m.

6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

- prace przygotowawcze i pomocnicze

- czyszczenie kanałów i studzienek,

- inspekcja wizualna kamerą po czyszczeniu,

- bezwykopową modernizację kanału sanitarnego przy pomocy rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą,

- modernizację istniejących studni,

- uszczelnienie przyłączy włączonych do kanału na „ślepo” metodą tzw. kapeluszy,

- inspekcję wizualną kamerą po modernizacji,

- przepompowywanie w razie konieczności ścieków z odcinka położonego wyżej jak i z przyłączy indywidulanych na modernizowanym odcinku, Kanał sanitarny (wg załącznika mapowego) - renowacja 351,90m kanału Ø 300 mm za pomocą rękawa z włókna szklanego (grubość po utwardzeniu min 4,2mm) i wytrzymałości obwodowej SN 4.

- modernizacja istniejących studni kanalizacyjnych: S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6,S7, S8, S9, S10,

- uszczelnienie przyłączy włączonych do kanału na „ślepo” metodą tzw. kapeluszy – 13 sztuk,

- uszczelnienie przyłączy włączonych do studni rewizyjnych – 6 sztuk,

- modernizacja chemią budowlaną istniejących studni –szt.11 o łącznej długości – 23,85m

Szczegółowy zakres robót określa:

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

2) Plan sytuacyjny

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29.07.2016r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do siwz)

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej: - jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji kolektora kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi metodą bezwykopową;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował:

- Osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający wymaga wykazania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1Pzp. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 mogą spełniać łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5Pzp.

3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wyko¬nywaniu zamówienia.

9. Informacja na temat wadium:

Wadium w wysokości 5.000,00 zł. PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego nr :92827900000100292920010001 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100 %

11. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Andrzej Daszczyński- Kierownik Działu Sieci i Ujęć Wody

w sprawach procedury przetargowej- mgr Monika Nentwig- Inspektor d/s Windykacji Należ. i Zamówień Publicznych.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 700 - 1500

12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia 26.01.2016r do godz. 1300.

Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (świetlica) w dniu 26.01.2016r.o godz. 1315

13. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie .

18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania - pobierz

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu -12.01.2016 - zobacz

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu -18.01.2016 - zobacz

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu cd. -18.01.2016 - zobacz

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu . -21.01.2016 - zobacz

Plan sytuacyjny (pdf)- zobacz

Zawiadomieie o wyborze oferty - zobacz

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię