sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetargu nieog. na Modernizacja systemu napowietrzania wraz z wymianą membran dyfuzorów dla reaktorów biologicznych na MOŚ w Myszkowie (zakoń.)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
ul. Okrzei 140,
42-300 Myszków
Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacja systemu napowietrzania wraz  z wymianą membran dyfuzorów dla reaktorów biologicznych na  miejskiej oczyszczalni ścieków w Myszkowie
 
1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o ul. Okrzei 140
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie siwz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie 45000000-7 roboty budowlane
5. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „MODERNIZACJA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA WRAZ  Z WYMIANĄ MEMBRAN DYFUZORÓW DLA REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH NA  MIEJSKIEJ OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW W MYSZKOWIE” .
Istniejący układ napowietrzania na miejskiej oczyszczalni ścieków składa się z następujących elementów:
-Dmuchaw jako źródła powietrza dla instalacji napowietrzającej
-Rurociągów wraz z armaturą
-Rusztów napowietrzających – wykonanych z dyfuzorów rurowych, umożliwiających skuteczne rozprowadzenie powietrza w komorach biologicznych
6. Zakres prac obejmuje:
-opróżnienie i wyczyszczenie komór nitryfikacji (ob. nr 7.1 i 7.2)
-odwodnienienie rusztów napowietrzających dla każdej sekcji układu napowietrzającego reaktorów biologicznych
-wymianę membran dyfuzorów rurowych w komorach reaktorów biologicznych i  ewentualną wymianę uszkodzonych korpusów dyfuzorów i rurek łącznikowych,
-zamontowanie  kompensacji na rurociągach koron zbiorników rektorów biologicznych i w pomieszczeniu dmuchaw na rurociągu zbiorczym
-likwidację przewężenia na rurociągu  na ob. nr 7.1 i nr 7.2

Szczegółowy zakres robót określają:
1)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2)Dokumentacja Techniczna
Opracowane przez EKO-GREENTECH Sp. z o.o. z Wrocławia
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14.10.2016r.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do siwz)
b)posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków a szczególnie modernizacji systemów napowietrzania lub wymiany dyfuzorów o wartości co najmniej 300 000,00  zł.
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował:
- osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający wymaga wykazania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300.000,00 zł.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5Pzp.
  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń  i dokumentów złożonych przez wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1Pzp.
  Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt 1 mogą spełniać łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wyko¬nywaniu zamówienia.

9. Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 10000,00 zł. PLN należy wpłacić na konto Zamawiającego nr: 92827900000100292920010001 lub wnieść w innej formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
2.Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 CENA    96 %
 OKRES GWARANCJI    4 %
    

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego poszczególnych kryteriów:
1) Ceny:

Liczba punktów = najniższa oferta cenowa /cena badanej oferty x 96 pkt
2) Gwarancja
   Ilość pkt w kryterium okres gwarancji = okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy oferowany okres gwarancji               x 4 pkt
                                  

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.

Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

3) O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

11. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – mgr inż. Beata Galas- Kierownik Oczyszczalni Scieków
w sprawach procedury przetargowej- mgr Monika Nentwig- Inspektor d/s Windykacji Należ. i Zamówień Publicznych.
Informacji dotyczących przetargu udziela się w godz. 700 - 1500
12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia 12.07.2016r do godz. 1300.
Otwarcie ofert: siedziba zamawiającego (świetlica) w dniu 12.07.2016r.o godz. 1315
13. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.
17. Informacja o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie .
18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia bez podania przyczyny.

 

Załączniki do przetargu pobierz
Zawiadomienie o wyniku postępowania pobierz

 

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię