sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetarg nieogr. na Przebudowę SW Palmowa w dz. Mrzygłódka w Myszkowie (zakoń.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: Przebudowa stacji wodociągowej Palmowa w dz. Mrzygłódka w Myszkowie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o. o zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o
Okrzei 140, 42-300 Myszków
Telefon:  034 313 20 11
Faks:      034 313 37 10
adres strony internetowej     www.zwik-myszkow.pl
adres poczty elektronicznej     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:    700-1500

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.zwik-myszkow.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa stacji wodociągowej „Palmowa” w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie.
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i modernizacja stacji wodociągowej przy ulicy Palmowej w Myszkowie, polegająca na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawie maszyn i urządzeń (poza zakupem inwestorskim).

Celem przebudowy istniejącej SW ul. Palmowa w Myszkowie jest, montaż nowej technologii w celu uzdatnienia ujmowanej wody tak aby spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r, (Dz.U 2015 poz. 1989), szczególnie określonych w załączniku nr 10 część A lp.33-ołów, zwiększenie niezawodności i efektywności  pracy stacji, uporządkowanie gospodarki odpadami (popłuczyny), modernizacja budynku stacji, oraz kompleksowa automatyzacja pracy stacji.

2. Rozbudowie zostaną poddane następujące elementy stacji.
    1) Instalacje technologiczne w budynku  SUW wraz z robotami rozbiórkowymi.
    2) Roboty budowlane budynku SUW.
    3) Roboty budowlane studni ujęć i zbiorniki szamba.
    4) Roboty budowlane zbiorniki na ścieki z płukania filtrów.
    5) Roboty drogowe.
    6) Ogrodzenie terenu.
    7) Instalacje technologiczne w budynku stacji.
    8) Instalacje technologiczne w studniach ujęcia.
    9) Instalacje sanitarne w budynku stacji.
  10) Rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne pod posadzkowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
    1) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
    2) specyfikacja techniczna robót w branży elektrycznej
    3) przedmiary robót
    4) projekty budowlane
       a)  projekt budowlany w branży sanitarnej działka ewid. Nr 212 obręb Mrzygłódka.
       b)  projekt budowlany w branży konstrukcyjnej działka ewid. Nr 212 obręb Mrzygłódka.
       c)  projekt budowlany w specjalności elektrycznej.
       d) projekt budowlany w specjalności elektrycznej, przebudowa układu pomiarowego.
       e) rozbudowa stacji wodociągowej „Palmowa”, Projekt zagospodarowania terenu działka ewid. Nr 212 obręb Mrzygłódka
4.  Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV
    45111300-1 Roboty rozbiórkowe
    45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
    45111200-0 Roboty ziemne
    45233140-2 Roboty drogowe
    45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
    45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
    45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
    45232460-4 Roboty sanitarne
    45342000-6 Wznoszenie ogrodzeniach

5.  Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
7.  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

V. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia 30.06.2017

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
     1) nie podlegają wykluczeniu,
     2) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

     3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna warunek o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) za spełniony,jeżeli:

1) Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł,

3. Zamawiający uzna warunek o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) za spełniony, jeżeli:

1) Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
a) Kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownik robót    budowlanych w w/w branży,
b) Kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w w/w branży,
c) kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w w/w branży,

Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016, poz. 290) oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278).
Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
2) Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie polegających na budowie lub przebudowie stacji wodociągowej o wartości w wysokości co najmniej 600.000,00 zł.

Ocena spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą (art. 24 ust.4 ustawy Pzp).
4. Z postępowania wyklucza się wykonawców o których mowa w art 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Z postępowania mogą zostać wykluczeni wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł, - składany na wezwanie Zamawiającego

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1  i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt 3 pdkt 2) SIWZ, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty, wartości robót budowlanych i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace te zostały wykonane w  sposób nie budzący zastrzeżeń zleceniodawców(załącznik nr 4 do SIWZ), -składany na wezwanie Zamawiającego.

2) wykaz osób wskazanych w rozdziale V pkt 3 pdkt 1) SIWZ, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ), -składany na wezwanie Zamawiającego

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawcy należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp stanowiący (załącznik nr 2 do SIWZ).

2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp stanowiący (załącznik nr 3 do SIWZ).

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,;

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

9) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, o którymmowa w art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp;
10) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
11) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ),

4. Oświadczenie wymienione w ust. 4 pkt 7 Wykonawca składa, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca którego oferta wstępnie zostanie oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni , zobowiązany będzie do złożenia aktualnych na dzień złożenia wyżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy.

VIII. Informacja na temat wadium:

Wymaga się wpłacenia wadium w kwocie 40.000,00 zł.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1.  Zamawiający wskazuje na trzy kryteria oceny ofert

Lp Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość
1 Cena [C] 60% 60 punktów
2 Okres gwarancji 30% 30 punktów
3

doświadczenie zawodowe

-kierownik robót

10% 10 punktów

 

 

 

 

 

 

 

X. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

1. Oferty należy składać do dnia: 23.11.2016r. do godz. godz. 1300, w siedzibie zamawiającego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków, Pokój nr 16
2. Otwarcie ofert nastąpi: 23.11.2016r. o godz. 1315 w siedzibie zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o, Okrzei , 42-300 Myszków, pokój nr 20
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
  Nie dotyczy niniejszego postępowania

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
    Nie dotyczy niniejszego postępowania

XV. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 330211-2016. Data zamieszczenia 2016-10-25

 

Załączniki do pobrania

Dokumentacja do pobrania - 28.10.2016

Odpowiedzi na pytania - 09.11.2016

Kosztorysy ślepe Informujemy, że przy określeniu kosztów oferty podstawą są nie tylko kosztorysy ślepe ale przede wszystkim dokumentacja techniczna.

Odpowiedzi na pytania c.d. - 10.11.2016

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ - 10.11.2016

Poprawiona SIWZ - 10.11.2016

Odpowiedzi na pytania c.d. - 14.11.2016

Odpowiedzi na pytania c.d. - 15.11.2016

Odpowiedzi na pytania c.d. - 17.11.2016

Odpowiedzi na pytania c.d. - 18.11.2016

 

UWAGA!!! Przedłużenie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert 29.11.2016 godz. 1300.

Zamawiający poprawia Formularz ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do siwz

W załączeniu poprawiony druk formularza

Oferty, które wpłynęły do dnia 23.11.2016r. zostaną odesłane pocztą bez otwierania.

 

Odpowiedzi na pytania c.d. - 24.11.2016 - Poprawiony przedmiar

Informacja z otwarcia ofert przetargowych -29.11.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty -12.12.2016

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię