sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetarg nieogr. na zakup i dostawę polielektrolitu do produkcji - odwadniania osadu na MOŚ Myszków(zakoń.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o
ul. Okrzei 140
42-300 Myszków
Adres strony internetowej: www.zwik-myszkow.pl
Telefon: 034 313 20 11    
Faks: 034 313 37 09    
adres poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     
Godziny urzędowania:700-1500

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.zwik-myszkow.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. „Zakup i dostawa polielektrolitu do produkcji -odwadniania osadu na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie”
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: sukcesywną  dostawę polielektrolitu w postaci proszku do odwodnienia osadu nadmiernego po procesie symultanicznej tlenowej stabilizacji w komorach nitryfikacyjnych za pomocą zagęszczacza mechanicznego i prasy taśmowej VANEX: min. 16%sm
Przewidywana ilość polielektrolitu zużywana w ciągu roku:
  - ok. 7.200 kg/rok
  - Polielektrolit w postaci proszku (worek 25 kg) w procesie odwadniania                              
Wymagania technologiczne (kryteria):
  - Osiągnięcie suchej masy osadu min. 16%sm
  - Zawartość zawiesiny w odcieku ≤700mh/l

Przewidywana ilość polielektrolitu zużywana w ciągu roku:
 - Polielektrolit w postaci proszku (worek 25 kg) w procesie odwadniania                              
 - ok. 7.200 kg/rok
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 24.95.00.00-8 Specjalne produkty chemiczne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
   1) nie podlegają wykluczeniu;
   2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
   1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

       działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
   2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
       zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   3) zdolności technicznej lub zawodowej,
       Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej dostawy o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) brutto w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8  ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:
1)    cena za 1 kg polielektrolitu - Cw        -40%
2)    zużycie polielektrolitu w g/kgsm- Zp  -20%
3)    efekt odwodnienia - Eo                     - 30%
4)    zawartość zawiesiny w odcieku -Zo   - 10%

Kryterium: cena jednostkowa za 1 kg – wskaźnik Cw
Waga – 40pkt
              Cena oferty najniższej brutto
Cw =   ------------------------------------------- x waga
              Cena badanej oferty brutto

Kryterium: zużycie polielektrolitu w g/kgsm – wskaźnik Zp
Waga- 20 pkt
               Najmniejsze zużycie polielektrolitu w g/kgsm
Zp=   ------------------------------------------------------------ x waga
            Zużycie polielektrolitu w g/kgsm badanej oferty

Kryterium: efekt odwodnienia – wskaźnik Eo
Waga – 30pkt
            Sucha masa oferty badanej
Eo = --------------------------------------------  x waga
            Sucha masa najwyższa

Kryterium: Zawartość zawiesiny w odcieku – Zo
Waga – 10pkt                
                   Zawartość zawiesiny najniższa
Zo = --------------------------------------------------------  x waga
              Zawartość zawiesiny w badanej ofercie

LPw- liczba punktów uzyskanych przez ofertę
        LPw = Cw + Zp +  Eo + Zo
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej – to oznacza ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów.

XI. Składanie i otwarcie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 20.12.2016r. Termin składania ofert do godz.1300 w siedzibie Zamawiającego w pok. 16.
Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 20.12.2016r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego w pok. 20.                     
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVI. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

Specyfikacja wraz z załącznikami

 

Zamawiający zmienia wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do swiz poprzez dodanie §7 oraz zmiany w §8 umowy. Pobierz poprawiony załącznik

Informacja z otwarcia ofert - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty- Pobierz

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię