sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Tryb działania Spółki

Spółka realizuje swoje zadania zgodnie z zezwoleniem Zarządu Miasta Myszkowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 04.11.2002 r. i w oparciu o obowiązujące przepisy w tym m.in.:
  • Ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, ze zm.);
  • Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747);
  • Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);
  • Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.);
  • Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków obowiązującego na terenie Gminy Myszków zatwierdzony Uchwałą nr XXXIX/334/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26.01.2006 r.;
  • Uchwałę Nr XLVI/396/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 pa1dziernika 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2007 r.