sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetarg nieogr. na Budowę sieci wodociągowej w ul. Bocianiej w Myszkowie (zakończ.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.  zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I.    Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o , ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.zwik-myszkow.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej DN 110 w ul. Bocianiej w Myszkowie”
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 PN 16 typu RC DN 110 o długości 375,5 m. Wodociąg zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej DN 160 PVC (ul. Słowackiego), a zakończony hydrantem (H3).
Opracowanie obejmuje swym zakresem budowę odcinka wodociągu DN 110 PE 100 SDR 11 PN 16typu RC od skrzyżowania z ul. Słowackiego do wysokości rowu melioracyjnego przy skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
2017-05-31
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
    1)    nie podlegają wykluczeniu;
    2)    spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
    1)    posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
    jeśli wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku
    2)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca wykaże się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 500 000,00zł.
    3)    zdolności technicznej lub zawodowej,
    3.1) Wykonawca wykaże się wykonaniem w  okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na roboty budowlane polegających na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości 800 mb.
    3.2) Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej: 1 osobą – Kierownikiem budowy, posiadającą:
    a)    uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi w  specjalności instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  290  z  poźn  zm.)  oraz  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278).
    b)    doświadczenie  zawodowe  jako  kierownik  budowy / kierownik  robót:  
       2 robót budowlanych  polegających  na  budowie  sieci  wodociągowej o długości  min.  400  m każda z nich, po uzyskaniu uprawnień, o których mowa w pkt 3.2) niniejszego ustępu.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.    W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału
w postępowaniu według załącznika 2a do siwz.
2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 2 do siwz.
3.    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 3
4.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
   1)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
   2)    wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów  określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały wykonane  należycie. Wykaz robót winien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;
   3)    wykazu  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,
odpowiedzialnych  za kierowanie  robotami  budowlanymi i  świadczenie  usług  wraz  z informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia  publicznego, a także zakresu wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją o podstawie  do  dysponowania tymi  osobami.  Wykaz  powinien  być sporządzony  według wzoru  stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
   4)    dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 500 000,00zł.
IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1.    Oferty oceniane będą według kryterium:
•    cena oferty - 60%
•    gwarancja - 20%
•    doświadczenie zawodowe -kierownik robót – 20%

XI. Składanie ofert:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków w terminie do 02.03.2017r. r. do godziny 1300 (sekretariat zakładu)
Otwarcie ofert nastąpi: 02.03.2017 r. w siedzibie Zakładu (świetlica) o godzinie 1315.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.  

XIV.    Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot, oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
1.    Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
2.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XV.    Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,

XVI . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr ogłoszenia 23262-2017 Data zamieszczenia 2017-02-10

 

Załączniki do pobrania

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Odpowiedzi na pytania do przetargu c.d. - 27.02.2017

Uzupełnione załączniki w związku z pytaniami - 27.02.2017

Informacja z otwarcia ofert -08.03.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -20.03.2017

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię