sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetarg nieogr. na wywóz i przetwarzanie osadów ściekowych (unieważ.)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o ul. Okrzei 140,
42-300  Myszków  woj.śląskie
Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na Wywóz i przetwarzanie ustabilizowanych ok. 4800 Mg/rok ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w  Myszkowie

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o ul. Okrzei 140
Adres strony internetowej: www.zwik-myszkow.pl
Telefon: 034 313 20 11    
Faks: 034 313 3709    
adres poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     
Godziny urzędowania:7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości większej niż 30 000 euro i wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ:  
www.zwik-myszkow.pl

IV. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składani ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest Wywóz i przetwarzanie ok. 4800 Mg/rok ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie.
Postępowanie przetargowe ma na celu wybór Wykonawcy (Odbiorcy) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Wykonawca zobowiązany będzie do gospodarowania przedmiotowymi osadami, przez co rozumie się wywóz mas osadowych poza teren oczyszczalni a następnie ich wykorzystanie z zachowaniem wymogów określonych przepisami:
- Ustawy z dnia 08.01.2013r. o odpadach ( teks jednolity Dz.U.2016, poz. 1987 z póź. zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6  luty  2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U 2015,poz. 257 ),
- oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 ,poz. 1973).
- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawa Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 672. z póź. zmianami)
Zamawiający wymaga decyzji na zbieranie i  przetwarzanie odpadów.
Odzysk polegający na odzysku osadów ściekowych w procesie R3.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Osad będący przedmiotem zagospodarowania pochodzi z procesów oczyszczania ścieków komunalnych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie.  Został poddany:
a) Część osadu tlenowej stabilizacji, mechanicznemu zagęszczaniu i odwodnieniu oraz suszeniu w słonecznej suszarni osadów. Zawartość suchej masy ok. 30% do. 80%
b) Część osadu tlenowej stabilizacji, mechanicznemu zagęszczaniu oraz odwodnieniu. Zawartość suchej masy ok. 15%-18%
Ilość osadu do zagospodarowania może ulec zmianie na „+” lub „- „ .
Kod odpadu:19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe)
Osady wytworzone w Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie są badane z częstotliwością   i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

VI. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 31.03.2020r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)    nie podlegają wykluczeniu;
2)    spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
1.     aktualna decyzję na transport komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 ważną,   co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia
2.    aktualną decyzję na odzysk komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 metodą R3 wydaną na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada polisę lub inny dokument potwierdzającego, że jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
3)     zdolności technicznej lub zawodowej :
1.    Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę  polegającą na wywozie i odzysku metodą R3 osadów ściekowych , w ilości minimum 4800 Mg/rok,
2.    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże po 2 osoby na stanowisku operatora koparko – ładowarki oraz 2 osoby na stanowisku kierowcy naczepy ciągnikowej  
3.    Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże że dysponuje lub będzie dysponował:
a)    Ładowarką
b)    Co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do przewozu osadu ściekowego
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

VIII.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1.    W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 3 do siwz.
2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
4.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)    odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
2)    wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie
3)     wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
4)    Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub  urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
5.    Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców.
IX. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena brutto- 60%
odległość bazy magazynowo - transportowej- 40 %

XI. Składanie i otwarcie ofert:
Oferty należy składać do dnia: 21.03.2017r. Termin składania ofert do godz.13:00 w siedzibie Zamawiającego,  pok. 16.
Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 21.03.2017r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego ,pok. 20.                     
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVI. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania. 
XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 35221-2017 Data zamieszczenia 2017-03-02

 

Specyfikacja wraz z załącznikami

Zmiana treści SWiZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu przetargu

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię