sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Start

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Budowa sieci wodociągowej DN 160 mm w ul. Gruchla w Myszkowie"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.  zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o  w Myszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o , ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków
II.  Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp
III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
IV.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej DN 160 mm w ul. Gruchla w Myszkowie”
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest; „Budowa sieci wodociągowej DN 160 mm wykonana z żeliwa sferoidalnego Blutop - odcinek CD o długości l = 849,5 m w ul. Gruchla w Myszkowie”
Zakres inwestycji obejmuje:
a)    Włączenie wodociągu do sieci DN 160 mm w punkcie C
b)    Wykonanie sieci wodociągowej DN 160 mm z żeliwa sferoidalnego Blutop
c)    Budowę węzłów hydrantowych DN 80- sztuk 5
d)    Przejście przez Potok Parkoszowicki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiar robót, dokumentacja rysunkowa  stanowiące załączniki do siwz.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V.   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI.  Termin wykonania zamówienia: 2017-12-31

VII.  Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1.   O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)    nie podlegają wykluczeniu;
2)    spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.   Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1)    posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku
2)    sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca wykaże się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 600 000,00zł.
3)    zdolności technicznej lub zawodowej,
Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)    wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o wartości minimum 600.000,00 zł brutto każda;
b)    dysponuje odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
Kierownika budowy - który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290), posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej , do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres posiadania uprawnień jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji wodociągowej,
lub
odpowiadająca mu osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a także osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, na poziomie odpowiadającym co najmniej uprawnieniom bez ograniczeń, uznanych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3.  Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,8 ustawy Pzp.

VIII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1.    W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 3 do siwz.
2.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 2 do siwz.
3.    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 3
4.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)    odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
2)    zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3)    zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)    wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  –  
w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów  określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały wykonane  należycie. Wykaz robót winien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
5)    wykaz  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia,
odpowiedzialnych  za kierowanie  robotami  budowlanymi i  świadczenie  usług  wraz  
z informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia  publicznego, a także zakresu wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją o podstawie  do  dysponowania tymi  osobami.  Wykaz  powinien  być sporządzony  według wzoru  stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
6)    dokument potwierdzający , że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 600 000,00zł.
IX.  Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł.
X.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferty oceniane będą według kryterium:
•    cena oferty - 60%
•    okres gwarancji - 40%

XI.  Składanie ofert:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków w terminie do 04.08.2017r. r. do godziny 13:00 (sekretariat zakładu)
Otwarcie ofert nastąpi: 04.08.2017 r. w siedzibie Zakładu(świetlica) o godzinie 13:15.

XII.  Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Nie dotyczy zawarcia umowy ramowej

XIV.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z podaniem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
       Nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów

XV.   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie stosuje porozumiewania się drogą elektroniczną.

XVI.  Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 17.07.2017

Pozostałe załączniki- 17.07.2017

Zmiana treści SIWZ - informacja- 24.07.2017

Poprawione załączniki i SWIZ- 24.07.2017

Odpowiedzi na pytanie- 03.07.2017

Informacja z otwarcia ofert- 08.08.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty- 18.08.2017

Podaj stan wodomierza

Zgłoś awarię