sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Ogłoszenie

        W związku z artykułem w lokalnej prasie dotyczącym opłat przyłączeniowych informuję, że Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Myszkowa nie zawierają opłat za przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie i Gmina Myszków nie pobierały opłat przyłączeniowych.

Zapis §17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Myszków (uchwalony Uchwałą nr XXXIX/334/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 stycznia 2006r.) w brzmieniu: „Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia i określenia warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie” - wskazuje, że obowiązkiem osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest wybudowanie przyłącza na koszt własny. Jest to zgodne z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

     Jednocześnie pragnę poinformować, że Zakład nasz opracowuje nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Myszków, który niezwłocznie zostanie przedłożony pod obrady Rady Miasta w Myszkowie.

Ryszard Woszczyk

Prezes Zarządu