sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

Służby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie planują zwiększenie intensywności kontroli przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

Informujemy, że przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U Nr. 123 z 2006r. poz. 858 z późn. zm.)

zabrania wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej określa również zawarta umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a powołanej  wyżej ustawy, stanowi wykroczenie i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10000,00 zł.

Ponadto, w razie wystąpienia szkód będących następstwem wylania ścieków z kanalizacji sanitarnej, odbiorcy którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do współodpowiedzialności finansowej za zaistniałe szkody.