sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Wzory pism i formularzy

Wszystkie wzory formularzy są zapisane w formacie PDF.

Ogólny wzór podania - pobierz

Wniosek o zawarcie umowy (gospodarstwa domowe) - pobierz

Wniosek o zawarcie umowy (działalność gospodarcza) - pobierz

Upoważnienie do zawarcia umowy WOD/KAN - pobierz

Wniosek o rozwiązanie umowy na zaopatrzenie w wodę lub/i odbiór ścieków - pobierz

Wniosek zgłoszenia reklamacji - pobierz


Wydanie opinii o możliwości podłączenia do sieci WOD/KAN - promesa - pobierz

Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci WOD/KAN - pobierz

Wniosek zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót - pobierz

Oświadczenie o powierzeniu wykonania robót wod-kan- pobierz

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane - pobierz


Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia wody bezpowrotnie zużytej (ogródek) - pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia że posesja jest podłączona do sieci WOD/KAN - pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zużyciu wody - pobierz

Wniosek o przekazanie wodomierza do ekspertyzy metrologicznej - pobierz

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty - pobierz

Zlecenie wykonania usługi - pobierz


Formularz zgody na otrzymywanie e-faktur - pobierz

Formularz zmiany dotychczasowego adresu e-mail pobierz

Formularz rezygnacji z otrzymywania e-faktury i powrotu do faktury w wersji papierowej pobierz


Dokumenty dotyczące ścieków dowożonych na Stację Zlewną

Wniosek o zawarcie umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych - pobierz

Wzór umowy o wprowadzeniu nieczystości ciekłych bytowych na stację zlewną (przewoźnik)- pobierz

Wzór umowy o wprowadzeniu nieczystości ciekłych przemysłowych na stację zlewną (przewoźnik)- pobierz

Wzór umowy o wprowadzeniu nieczystości ciekłych przemysłowych na stację zlewną (producent) - pobierz