Informacja dotycząca cen przyłączy wodociągowych

Odpowiadając na wniosek Pana Radnego Tomasza Załęckiego złożonego na sesji Rady Miasta Myszkowa w dniu 06.02.2020r. w sprawie cen przyłączy wodociągowych i promocji stosowanych przez Spółkę oraz prośbą o zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej Zakładu, uprzejmie informuję:

 

Realizację budowy przyłączy wodociągowych reguluje Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437) Art. 15.2: „Realizacja budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzeń pomiarowych zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci”

Koszty budowy przyłącza uzależnione są od:

  • długości przyłącza,
  • materiału, z którego jest wykonane przyłącze oraz jego średnicy,
  • geologii (woda gruntowa, piaski, iły),
  • lokalizacji wodociągu (czy jest po stronie działki, gdzie ma być wykonywane przyłącze czy też po drugiej stronie ulicy),
  • rodzaju nawierzchni w pasie drogowym, w której jest wodociąg,
  • kosztów dokumentacji (mapy, projekt, uzgodnienia),
  • kosztów robocizny i sprzętu niezbędnego przy budowie przyłącza,
  • geodezji (inwentaryzacja powykonawcza),
  • czy w miejscu zabudowy istnieje możliwość zamontowania zestawu wodomierzowego w budynku czy w studni,
  • gęstości uzbrojenia terenu (płatne nadzory właścicieli, konieczność ręcznych przekopów kontrolnych).

ZWiK nie pobiera żadnych opłat od ubiegających się o budowę przyłącza (bezpłatnie wydawane są warunki techniczne, odbiory techniczne, nawiercenie wodociągu wraz z montażem materiału – obejma z zasuwą, obudowa trzpienia, skrzynka, tabliczka informacyjna).

W Spółce obowiązują zasady, według których na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej przyłącza – Dział Techniczny sporządza nieodpłatnie kosztorysy wykonania podłączenia do sieci.

Reasumując: zapraszam Pana Radnego w dogodnym dla Pana terminie do siedziby ZWiK, celem zapoznania się z problematyką wodociągowo-kanalizacyjną. Jestem do Pana dyspozycji.

Licząc na niezawodny udział mam nadzieję, że moja propozycja i serdeczne zaproszenie nie jest przejawem mojej naiwności.

Z poważaniem,

Ryszard Woszczyk

Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie