Odbiorco zabezpiecz swój wodomierz

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć zamarznięcia wody w instalacji lub wodomierzu na skutek, których może dojść do przerw w dostawie wody jak również do zalania nieruchomości.

Temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4°C. Należy zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa poprzez np. naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien, odpowiednio ocieplić przewody wodociągowe przebiegające przez nieocieplone pomieszczenia (np. przy pomocy styropianu, tkaniny lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej itp.).

W przypadku, gdy wodomierz umieszczony jest w studzience zwrócić uwagę czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta oraz czy nie jest uszkodzona, zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów.

W przypadku korzystania z instalacji tylko w okresie letnim, przed rozpoczęciem sezonu zimowego należy odciąć dopływ wody poprzez zamknięcie zaworów oraz odwodnić instalację.

W razie uszkodzenia wodomierza przez mróz Zakład dokona wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna, ponieważ obowiązek zachowania właściwej temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, spoczywa na Odbiorcy usług.

W przypadku, w którym doszłoby do zamarznięcia wodomierza skutkującego jego rozszczelnieniem należy to niezwłocznie zgłosić w siedzibie naszego Zakładu przy ul. Okrzei 140 w Myszkowie lub telefonicznie pod nr 034/313-20-11 wewn. 28 lub 29.