O spółce

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie jako spółka prawa handlowego rozpoczęła działalność 01.11.1999 r.

Działający przy RPGKiM w Myszkowie. Zakład Wodociągów został z dniem 01.01.1980r. włączony w struktury Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji w Częstochowie. Prowadziliśmy działalność na terenie miast: Myszków, Żarki, Woźniki Śląskie. Po skomunalizowaniu mienia z dniem 01.01.1995 r. powstał Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji na prawach zakładu budżetowego. Obszar działania Zakład obejmował tylko teren miasta Myszkowa. Po rejestracji w Sądzie Gospodarczym w Częstochowie MZWiK przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem w 100% jest Gmina Myszków.
Siedziba Spółki - Myszków ul. Okrzei 140

Prezes Zarządu:

 • mgr Robert Chądzyński

Prokurenci:

 • mgr Aneta Starus - Główny Księgowy

Zgodnie ze Statusem Spółki prowadzi działalność w dwóch podstawowych działach:

 1. Produkcji, uzdatnianie, zakup wody oraz dostarczenie jej odbiorcom.
 2. Odbiór i oczyszczanie ścieków.

Ponadto Spółka wykonuje roboty odpłatne w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnych dla ludności i jednostek gospodarki uspołecznionej.
Spółka eksploatuje 5 głębinowych ujęć wody, 6,7 km magistrali wodociągowej, 126,1 km sieci rozdzielczej oraz 58,0 km sieć kanalizacji ściekowej wraz z mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ścieków.

Spółka zobowiązuje się do:

 • produkcji i dystrybucji wody wysokiej jakości, o parametrach zgodnych z przepisami i normami,
 • zachowania zgodnych z wymogami prawa parametrów oczyszczalni ścieków i ich nieszkodliwego odprowadzania do środowiska,
 • utrzymania ciągłej sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • ciągłego monitorowania podstawowych procesów prowadzenia ruchu w celu bieżącego kontroli oraz okresowej oceny ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia Spółka się zobowiązała,
 • aktywności innowacyjnej w strategicznych obszarach działalności spółki,
 • przestrzegania zasady, że wszyscy pracownicy organizacji odpowiadają za jakość, bezpieczeństwo pracy i otaczające środowisko a odpowiedzialność ta jest równoznaczna z odpowiedzialnością za nasze przedsiębiorstwo,
 • promowania wśród zainteresowanych stron świadomości projakościowej, prośrodowiskowej i profilaktyki bhp w każdym działaniu i na każdym stanowisku pracy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

 • Myszków
  ul. Okrzei 140
 • tel: 34 313-20-11
 • tel: 34 313-37-10
 • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony