Bilans ilości ścieków

Zestawienie ilości dopływających i odpływających ścieków w 2020r.

 

Ilość ściekówm3
Ilość ścieków dopływających na oczyszczalnie w tym:

1 523 248

 -ścieki nie przynoszące przychodu 588 834
 - ścieki przynoszące dochód wg. wniosku taryfowego 874 202
- nieczystości ciekłe dowożone na stację zlewną 60 212
 Ilość ścieków odprowadzonych do odbiornika 1 475 132

 

.
LpSposób dostarczania ściekówilość w m3udział procentowy
 1. Kanalizacją 1 463 036 96
2. Poprzez Stacje Zlewną 60 212 4
3. Ogółem 1 523 248 100