Stawki opłat

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Cennik określający wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Podstawa Prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz 472)
 2. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz 328 z późn.zm.) Dz.U.2020 poz.2028
 3. Dz.U.2015 poz.1456 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Akt objęty tekstem jednolitym Dz. U. z 2016 r. poz. 1757
 4. Dz. U z 2017r, poz. 2501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w miarodajnym punkcie (kontrolnym) na przyłączu kanalizacyjnym – zgodnie z zapisem w umowie.

 1. Przebieg czynności kontrolnych.
 1. Przyjazd osób kontrolujących reprezentujących ZWiK Sp. z o.o. na teren nieruchomości Odbiorcy usług , z której odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
 2. Powiadomienie Odbiorcy lub osoby upoważnionej o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości ścieków,
 3. Pobór próbek ścieków przez uprawnionych pracowników ZWiK Sp. z o.o. w obecności Odbiorcy (lub osoby upoważnionej),
 4. Sporządzenie Protokołu z poboru prób ścieków w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron,
 5. Niezwłoczne (w dniu poboru) przekazanie pobranych próbek do akredytowanego laboratorium,
 6. W badaniach próbek ścieków przemysłowych stosuje się metodyki referencyjne analiz, takie jak metodyki określone w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
 7. Powiadomienie Odbiorcy, w terminie do 21dni od daty przeprowadzenia kontroli, o wynikach badań pobranych próbek ścieków, wraz z informacją czy wymagane parametry odprowadzanych ścieków zostały dotrzymane,
 8. W przypadku stwierdzenia przez ZWiK Sp. z o.o. , że w pobranych próbkach stwierdzone są przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników wprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, ZWiK Sp. z o.o. rozpoczyna naliczanie opłat dodatkowych,
 9. Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli polegającej na sprawdzeniu ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej podlega karze określonej w Art. 28 pkt2 ; ppkt 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 1. Zasady naliczania opłat dodatkowych za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
 1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są;
   - wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym,
   - uśrednione wyniki pomiaru składu ścieków uzyskane z prób zlewnych pobranych w ciągu doby, co najwyżej w odstępach dwugodzinnych przy pomocy urządzenia mechanicznego lub ręcznie.
   - w przypadku temperatury i odczynu z prób jednorazowych pobranych losowo.
  przy czym:
   - badania wykonuje się na próbce ścieków powstałej po zmieszaniu trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut lub na próbce powstałej po zmieszaniu odpowiednio mniejszej ilości próbek pobranych w tych odstępach czasu, jeżeli wprowadzanie ścieków trwa krócej niż jedną godzinę.
 2. Opłaty za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych do kanalizacji ściekach przemysłowych są naliczone od dnia poboru próby ścieków, w której stwierdzono przekroczenie do dnia ustania przekroczeń.
 3. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie pisemnego wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków przemysłowych) o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.
 4. Zgłoszenie poprawy jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej musi zawierać opis podjętych działań porządkujących gospodarkę ściekową w zakładzie oraz analizy jakości ścieków odprowadzanych z zakładu do kanalizacji miejskiej w zakresie identycznym jak w ostatniej kontroli, wykonane na próbach pobranych i zbadanych przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji.
 5. ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie dokonuje na koszt Odbiorcy usług powtórnej kontroli w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wniosku.
 6. Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków przemysłowych) przeprowadzona przez ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie, nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń według wyników ostatniej kontroli.
 7. ZWiK Sp z o.o. w Myszkowie obciąży kosztami analiz fizyko-chemicznych, które wykazały przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźnika zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach ścieków odbiorcę usług (dostawcę ścieków przemysłowych).
 1. Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
 1. Przy naliczaniu wysokości łącznej opłaty dodatkowej obowiązują następujące zasady:
   a) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości więcej niż jednej substancji wymienionej pod pozycjami 1 – 8, wymiar dodatkowej opłaty ustala się przyjmując wyższą jednostkową stawkę dodatkowej opłaty,
   b) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości więcej niż jednej substancji wymienionej pod pozycjami 9 – 23, wymiar dodatkowej opłaty ustala się sumując wysokość dodatkowych opłat za wszystkie te substancje,
 1. Do dodatkowej opłaty, ustalonej wg. zasad pkt. 1 dolicza się w każdym wypadku opłatę za przekroczenie dozwolonej temperatury, dozwolonych wartości pH.

Tabela 1. Wysokość jednostkowych stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie obowiązywania taryf.

Lp.Wskaźnik zanieczyszczeniaJednostkaStężenie dopuszczalneIo PrzekroczeniaIIo PrzekroczeniaIIIo PrzekroczeniaIVo PrzekroczeniaGrupa szkodliwości
  krotność obowiązującej opłaty za 1m 3 odprowadzanych ścieków     x 0,25 x 0,5 x 0,75 x 1  
 1. Temperatura C 35          
 2. Odczyn pH 6,5-9,5          
 3. Zawiesina og. mg/l 500,00 501-750  751-1000  1001-1250  >1250 VII
 4. Chlorki mgCl/l 1000,00 1001 - 1500  1501-2000  2001 - 2500  >2500 VII
 5. ChZTCr mgO2/l 2150,00 2151-3230 3231-4300 4301-5370 >5370 VI
 6. Siarczany mgSO4/l 500,00 501 - 750  751-1000  1001 - 1250  >1250 VI
 7. BZT5 mgO2/l 1100,00 1101-1600  1601-2200  2201-2800  >2800 V
 8.  Azot amonowy mgNNH4/l 200,00 201 -300 301-400 401- 500 >500 V
 9. Azot azotynowy mgNNo2/l 10,00 10,01 -15 15,01-20 20,01 -25 >25 V
 10. Fosfor ogólny mgP/l 10,00 10,01 -15 15,01-20 20,01 -25 >25 V
 11. Węglowodory ropopochodne mg/l 15,00 15,01-30     >30 IV
 12. Substancje ekstrahujace się eterem naftowym mg/l 100,00 101-200     >200 IV
 13. Indeks fenolowy (Fenole lotne) mg/l 15,00 15,01-30     >30 IV
 14. Fluorki mgF/l 20,00 20,01-40     >40 IV
 15. Cynk mgZn/l 2,00 5,01-10     >10 III
 16. Wanad mgV/l 2,00 2,01-4     >4 III
 17.  Bor  mgB/l 10,00 10,01 - 20     >20 III
 18.  Srebro  mgAg/l 0,50 0,51-1     >1 II
 19.  Arsen  mgAs/l 0,50 0,51-1     >1 II
 20. Chrom ogólny mgCr/l 1,00 1,01-2     >2 II
 21. Miedź mgCu/l 1,00 1,01-2     >2 II
 22.  Nikiel  mgNi/l 1,00 1,01-2     >2 II
 23.  Ołów  mgPb/l  1,00  1,01-2     >2 II
 24. Rtęć mgHg/l 0,06 0,061-0,12     >0,12 I
 25. Kadm mgCd/l 0,40 0,41-0,8     >0,8 I

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

 • Myszków
  ul. Okrzei 140
 • tel: 34 313-20-11
 • tel: 34 313-37-10
 • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony