Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miasta Myszkowa na lewym brzegu rzeki Warty. Teren oczyszczalni położony jest na tarasie zalewowym o wysokości bezwzględnej 287.5 - 289.5 m npm. Działka oczyszczalni jest ogrodzona i zajmuje powierzchnię około 7.85ha. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do odnogi II rzeki Warty w km 782-065, w ilości Qśrd - 9000m3/d (Qmaxd - 15 000m3/d) oraz stanie i składzie nie przekraczającym wartości:

  • Zawiesina ogólna - 35 mg/l
  • BZT5 - 15 mgO2/l
  • ChZTCr - 125 mgO2/l
  • Azot ogólny - 15 mgN/l
  • Fosfor ogólny - 2mgP/l

ZWiK Sp. z o.o. działa na podstawie decyzji Starosty powiatu Myszkowskiego pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków z instalacji miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych OŚR.6341.39.2015, wydanego w dniu 25.08.2015r.