Polityka BHP

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie deklaruje, że jednym z głównych celów Zakładu jest takie organizowanie pracy, by wszyscy pracownicy dążyli do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i niebezpiecznym sytuacjom.

Cel ten jest osiągany przez:

 • Stosowanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy w oparciu o normę OHSAS 18001. System ten będzie obejmował całą działalność firmy.

System ten zapewnia:

 • przypisanie zadań oraz odpowiedzialności w zakresie organizacji i bezpiecznego wykonywania pracy każdemu pracownikowi Zakładu,
 • ustalenie standardów i sposobów realizacji zadań, pozwalających na eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń środowiska pracy,
 • skuteczny nadzór ze strony przełożonych zgodności wykonywania zadań z założonym standardem bezpiecznej pracy,
 • monitorowanie systemu pod kątem realizacji celów oraz wskaźników pro aktywnych i reaktywnych,
 • spełnianie wymagań prawa w zakresie bezpieczeństwa pracy przez pracowników Zakładu i firm zewnętrznych.

Podnoszenie poziomu kultury pracy oraz rozumienia wagi bezpieczeństwa i higieny pracy tak , żeby każdy pracownik Zakładu i pracownik firmy zewnętrznej, wyznawał zasadę: ,,bezpieczeństwo przede wszystkim”, a przestrzeganie zasad BHP traktował jako naturalny
i nieodłączny element swojej działalności zawodowej.

Tak rozumiana idea bezpieczeństwa pracy realizowana jest przez:

 • formowanie wśród pracowników nadzoru, na każdym szczeblu zarządzania, postaw ukierunkowanych na przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy,
 • współpraca między pracownikami, a kierownictwem firmy,
 • doskonalenie metod komunikacji, które zapewniają systematyczne i skuteczne informowanie o zagrożeniach i środkach ochrony przed nimi,
 • udział pracowników Zakładu w ustalaniu standardów bezpieczeństwa pracy i analizie wypadków,
 • efektywną edukację w zakresie BHP, która umożliwia nabycie praktycznych umiejętności, odpowiadających specyfice danej pracy i potrzebom pracowników,
 • motywowanie oraz wzmacnianie zachowań bezpiecznych.
 • ciągła poprawa warunków bhp poprzez:
  • sprawdzanie wiedzy o bhp,
  • kontrole w zakresie przestrzegania bhp podczas wykonywania obowiązków,
  • sprawdzanie porządku na stanowiskach pracy.