Klauzula RODO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem obowiązywania w dniu 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przedstawia informację o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.z siedzibą w Myszkowie, ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków (w skrócie: ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie). Administrator Danych osobowych - oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych

Kontakt z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod nr telefony 034/313-20-11 lub pisząc adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

Cel przetwarzania danych Dane osobowe są przetwarzane są głównie w celu:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług

oraz w celach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych jak również obowiązków prawnych na nim ciążących:

 • przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • dochodzenie i obsługa windykacji -zapewnienie komunikacji w sprawach związanych ze świadczeniem usług -obsługa roszczeń i reklamacji
 • w celach analitycznych, statystycznych i archiwalnych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Z uwagi na charakter działalności ZWiK Sp z o.o., Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją obowiązków ZWiK Sp z o.o. w Myszkowie wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zapisy uchwały Nr XXXIX/334/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 stycznia 2006r. wraz z pózn. zm. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit.b w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego tj. w celu realizacji umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy mających na celu doprowadzenie do jej zawarcia. Dane osobowe przetwarzane są również w oparciu art.6 ust.1 lit.c w/w Rozporządzenia w celu realizacji obowiązków niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. m.in. sporządzanie faktury VAT oraz innych dokumentów księgowych oraz wypełnieniu obowiązków prawno podatkowych wynikających z prowadzonej przez ZWiK Sp.z o.o. działalności, jak również w celu ustalania i dochodzenia roszczeń lub wykorzystanie w ramach materiału dowodowego. Dane przetwarzane są również w celach świadczenia usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz celach statystycznych i archiwalnych. Ze względu na charakterystykę swoich działań ZWiK Sp. z o.o. w oparciu o art.6 ust.1 lit.c czyli przetwarzania danych niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora może przetwarzać Pani/Pana dane w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego przez organ państwowy.

Odbiorcy Danych Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.:

 • dostawcom usług IT z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów informatycznych,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 • podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agentom ubezpieczeniowym podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty.

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem lub stosownych przepisów prawa.

Ponadto ZWiK Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom i służbą, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (w takiej sytuacji dane osobowe mogą być udostępnione bez Państwa wiedzy jednakże, Administrator przed udostępnieniem danych zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów które występują z takim żądaniem)

Przetwarzanie danych w państwie trzecim

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Obowiązek podania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę cele jakie realizuje ZWiK Sp. z o.o. wynikające z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Zatem, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie.

Dobrowolne jest natomiast podanie danych które nie są niezbędne do realizacji umowy jednakże ułatwiają lub przyśpieszą kontakt np. nr telefonu, adres e-mail.

Prawa osoby, której dane dotyczą Posiadają Państwo prawo do:

 • wyrażenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail, adresu korespondencyjnego,
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Pani / Pana danych osobowych,

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wyrazić swoją zgodę lub sprzeciw zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Administrator danych poinformuje o podjętych działaniach. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia lub przystąpienia do umowy i jej wykonania lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Profilowanie danych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu bez wpływu człowieka).

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, po rozwiązaniu umowy zostaną zarchiwizowane i przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz dokumentacji technicznych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Daniel Borek
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZWiK Sp. z o.o. 42-300 Myszków, ul. Okrzei 140

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

 • Myszków
  ul. Okrzei 140
 • tel: 34 313-20-11
 • tel: 34 313-37-10
 • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony