Zaopatrzenie w wodę

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Myszkowie zaopatruje w wodę pitną miasto Myszków z ujęć głębinowych, zlokalizowanych w różnych punktach miasta. Zakres eksploatacji gospodarki wodociągowej obejmuje:

 • ujmowanie wody z ujęć podziemnych i eksploatowanie studni głębinowych
 • uzdatnianie wody
 • magazynowanie i dystrybucję wody

Sieć wodociągowa ma układ pierścieniowo-rozgałęźny obejmuje całe miasto w granicach administracyjnych i ma charakter układu naczyń połączonych. Cel ten został zrealizowany poprzez wykonanie magistrali wodociągowych w północno-zachodniej części miasta, połączenie sieci wodociągowej w Będuszu i Potaszni z siecią w Mijaczowie oraz spięcie sieci wodociągowej w Mrzygłodzie z wodociągiem w Ciszówce i Pohulance

Dla mieszkańców części dzielnicy Bedusz i Potasznia woda dostarczana jest z ujęcia podziemnego będącego w eksploatacji Spółki Wodnej „Boży Stok” w Rzeniszowie a dla dzielnicy Smudzówka woda dostarczana jest z ujęcia będącego w eksploatacji Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu.

Zakład nasz eksploatuje 7 studni głębinowych na pięciu ujęciach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Ujęcia te bazują na poziomie wodonośnym serii węglanowej triasu, wykształconym jako spękane, zeszczelinowacone i skrasowiałe (czasem kawerniste) dolomity i wapienie, stratygraficznie należące do triasu środkowego, tzw. wapienia muszlowego oraz najwyższego triasu dolnego tzw. retu. Trzy z nich, tj. ujęcie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 45, przy ul. Piłsudskiego 17 i przy ul. Palmowej w Myszkowie są ujęciami podstawowymi. Natomiast ujęcia wody zlokalizowane przy ul. Osińska Góra i Kościuszki 27 są ujęciami uzupełniającymi. Lokalizacja ma charakter rozproszony, co zwiększa elastyczność w dystrybucji wody przy planowanych i losowych wyłączeniach z eksploatacji sieci przesyłowych. Ujmowana woda z tych ujęć wtłaczana jest do sieci magistralnej lub rozdzielczej, a następnie w zależności od wielkości rozbiorów jej nadwyżki zasilają zbiornik wyrównawczy o pojemności 3 500 m3 w Osińskiej Górze. Woda z ujęcia przy ul. Palmowej w całości jest wtłaczana do zbiornika wody pitnej o pojemności 500 m3, a następnie rozprowadzana siecią rozdzielczą do odbiorców. W 2014 r. zakończono modernizację SUW przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 45 w Myszkowie. Aktualnie SUW produkuje średnio 126 m3/h wody uzdatnionej i jest podstawowym ujęciem wody pitnej dla Myszkowa.

Studnie powyższe mają głębokość zawierającą się w przedziale: 73 – 150 m, czerpią wodę zatapialnymi pompami głębinowymi różnych typów, zanurzonymi w interwale głębokościowym: 24 – 68 m poniżej powierzchni terenu (w zależności od konfiguracji terenowej i warunków hydrogeologicznych na konkretnym ujęciu).

Ciśnienie w sieci wodociągowej

Ciśnienie w sieci wodociągowej miasta Myszkowa zawiera się w przedziale: 2 – 5 atm (zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz z Regulaminem wewnętrznym spółki ZWiK Myszków).

Dane - siec wodociągowa (koniec 2021r.)

Łączna długość sieci wodociągowej - 135,3 km
w tym:

 • sieć magistralna - 6,9 km
 • sieć rozdzielcza - 128,4 km

Ilość przyłączy wodociągowych - 6476 szt

Dezynfekcja sieci wodociągowej

ZWiK Myszków nie przeprowadza dezynfekcji sieci, gdyż – na szczęście – nie ma takiej potrzeby – wyniki analiz mikrobiologicznych wody pitnej z ujęć wodociągów myszkowskich są pozytywne pod tym względem. Jednakże na ujęciach: „Wyszyńskiego” i „Piłsudskiego” (a więc tych pracujących ciągle) są zainstalowane tzw. chloratory, które mogą być użyte w każdej chwili, dozując do wody pitnej podchloryn sodu w odpowiedniej ilości, jeśli tak zaleci po kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie.
Ponadto należy dodać, iż dla dwóch głównych ujęć Myszkowa (studnie nr: 7a i 34) stosuje się od maja 2002r. - z bardzo pozytywnym skutkiem - system napowietrzania wody, wykorzystując układ filtrów pospiesznych, który „zbija” niepożądane w niej - z przyczyn wizualnych i smakowych - żelazo i mangan (zauważalny od dłuższego czasu brak żółtych zacieków na urządzeniach sanitarnych).

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

 • Myszków
  ul. Okrzei 140
 • tel: 34 313-20-11
 • tel: 34 313-37-10
 • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony