Przebudowa rozbudowa Stacji Wodociągowej „Palmowa” w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie

Instytucje wspierające realizacje zadania inwestycyjnego

       W roku 2017 ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie zakończył realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa Stacji Wodociągowej „Palmowa” w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie, dz. nr ewid. 212, obręb Mrzygłódka”. Zadanie realizowane było w ramach projektu dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego.

W ramach tego projektu wykonane zostały roboty budowlane związane z samym obiektem, jak i zakup technologii do skutecznego uzdatniania wody dostarczanej mieszkańcom dzielnic Mrzygłód i Mrzygłódka. Zastosowano filtry ciśnieniowe ze stali nierdzewnej ze żwirowym złożem podtrzymującym i złożem filtracyjnym na bazie naturalnego braunsztynu.

Ogółem wartość przedmiotowego zadania inwestycyjnego to kwota 854 700,63 zł netto.

Wysokość dofinansowania ze środków Unijnych 183 854,78 zł netto.

Uzyskany procent dofinansowania: 59,41 kosztów kwalifikowanych.