Ekspertyza wodomierza

KWESTIONOWANIE POPRAWNOŚCI WSKAZAŃ WODOMIERZA GŁÓWNEGO

Każdy zarejestrowany w ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie Odbiorca wody posiada ustawowe prawo do zlecenia wykonania ekspertyzy wodomierza głównego zamontowanego na jego posesji w przypadku, gdy podejrzewa on jego wadliwe działanie. O sprawdzenie wodomierza głównego występuje przedsiębiorstwo po uprzednim złożeniu wniosku w tej sprawie przez Odbiorcę.

Przed złożeniem stosownego wniosku o wykonanie ekspertyzy wodomierza Odbiorca winien jest wykluczyć możliwość wystąpienia wszelkiego rodzaju przecieków, nieszczelności oraz innych możliwych awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej (tj. za wodomierzem głównym). Nadmieniamy, że często spotykanym powodem zwiększonego zużycia wody są m.in.: cieknące spłuczki sanitarne, nieszczelna armatura wodociągowa w tym krany i prysznice, przecieki na kranach wyprowadzonych poza budynek, możliwych podłączeniach wody do instalacji centralnego ogrzewania. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że jednorazowo zwiększona kwota otrzymanej faktury może być powodem wyrównania do faktycznego stanu wodomierza w przypadku, gdy wcześniejsze faktury wystawiane były z prognozy liczonej na podstawie średniego zużycia. Procedura przekazania wodomierza do ekspertyzy rozpoczyna się złożeniem wniosku do ZWiK Myszków na podstawie którego nasi Pracownicy (zwykle 2-3 dni od złożenia wniosku) przeprowadzają demontaż przedmiotowego wodomierza montując w jego miejsce nowy.

Zdemontowany wodomierz zostaje zaplombowany w obecności odbiorcy co potwierdza stosowny spisywany na tą okoliczność protokół, po czym wodomierz zostaje przekazany do certyfikowanego Urzędu Miar, w którym zostanie wykonana ekspertyza wodomierza. Czas oczekiwania na wynik ekspertyzy wynosi ok 4 tygodni. O wyniku ekspertyzy Odbiorca informowany jest pismem które otrzymuje wraz z kserokopią świadectwa ekspertyzy. W przypadku gdy ekspertyza stwierdza, iż wodomierz spełnia wymagania wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przedmiotów pomiarowych oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze – Odbiorca zostanie obciążony jej kosztami zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. W przypadku gdy ekspertyza wykaże, że wodomierz przekracza dopuszczalne graniczne błędy, a co za tym idzie nie może być dalej stosowany zostanie dokonana korekta ostatniego rachunku doręczonego prze dniem złożenia wniosku o ekspertyzę oraz rachunku uwzględniającego zużycie do dnia wymontowania wodomierza którego wskazania zakwestionowano. Korekta zostaje sporządzona zgodnie z zapisami §12 umowy na dostawę wody lub/i odbiór ścieków.

Zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do wysokości wystawionej faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza sieją na poczet przyszłych należności, lub na żądanie odbiorcy usług zwraca siew terminie 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie

Przypominamy, że Główny Urząd Miar jest urzędem administracji rządowej, właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Prezes Głównego Urzędu Miar, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016r. poz. 884, 1948 oraz z 2018r. poz. 376), jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Objaśnienia oznaczeń przydatnych do interpretacji wyników ekspertyzy przez Odbiorcę

  1. minimalny strumień objętości (Q1) - najmniejszy strumień objętości wody, przy którym wskazania wodomierza mieszczą się w granicach błędu granicznego dopuszczalnego (MPE);
  2. pośredni strumień objętości (Q2) – strumień objętości wody między ciągłym i minimalnym strumieniem objętości, dzielący zakres strumienia objętości na dwa przedziały: górny i dolny, z których każdy posiada charakterystyczny błąd graniczny dopuszczalny (MPE);
  3. ciągły strumień objętości (Q3) – największy strumień objętości wody, przy którym wodomierz działa prawidłowo w warunkach znamionowych użytkowania (przy przepływie ciągłym lub przerywanym);
  4. przeciążeniowy strumień objętości (Q4) - największy strumień objętości wody, przy którym wodomierz może działać w sposób prawidłowy w krótkim okresie czasu, bez uszkodzenia.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony