Stacja zlewna Feko+

Stacja Zlewna ścieków dowożonych FEKO+ przeznaczona jest do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych. Dostawca zrzucający ścieki jest identyfikowany za pomocą breloka-identyfikatora. Dostawca za pomocą klawiatury zabudowanej w szafce sterowniczej wprowadza adres posesji, z której ścieki zostały pobrane. Stacja na bieżąco kontroluje ilość pobieranych ścieków mierząc pH, konduktancję, gęstość, temperaturę. Po przekroczeniu zadanego ścieku stacja może zatrzymać odbiór. Po zakończeniu lub zatrzymaniu zrzutu drukowany jest kwit potwierdzenia dla kierowcy-dostawcy. Stacja jest obsługiwana przez Dyspozytora Stacji - osobę zarządzającą stacją za pomocą programu komputerowego FEKO+. Program ten umożliwia pełną parametryzację pracy stacji, drukowanie raportów dla poszczególnych dostawców lub ogólnych raportów obejmujących dany okres. Stacja wyposażona jest w rozdrabniarkę umożliwiającą odbiór ścieków zarówno bytowych jak i przemysłowych. Elementy stacji zabudowane są w kontenerze.

Numery działek na których znajduje się Zlewnia Ścieków: 368/89; 368/116; 368/2. mapka

Współrzędne włączenia do kolektora (układ 2000):
x:5603883.68;
y:6596133.16

W celu zawarcia umowy na zrzut ścieków bytowych/przemysłowych do kanalizacji sanitarnej poprzez Stację Zlewną wraz z wnioskiem należy dostarczyć niezbędne dokumenty:

  • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, PESEL prowadzącego działalność gospodarczą, lub kserokopia wpisu do Rejestru Sądowego oraz NIP, REGON
  • kserokopia Decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych do Stacji Zlewnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie przy ulicy Partyzantów,
  • typ pojazdu asenizacyjnego, nr rejestracyjny, pojemność beczki.

W celu odbioru nieczystości ciekłych bytowych do kanalizacji miejskiej poprzez Stację Zlewną Dostawca tych nieczystości musi zawrzeć umowę: o WPROWADZANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH BYTOWYCH DO STACJI ZLEWNEJ w Myszkowie przy ul. Partyzantów

Wzór umowy-ścieki bytowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

W celu odbioru nieczystości ciekłych przemysłowych do kanalizacji miejskiej poprzez Stację Zlewną Dostawca tych nieczystości musi zawrzeć umowę: o WPROWADZANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH PRZEMYSŁOWYCH DO STACJI ZLEWNEJ w Myszkowie przy ul. Partyzantów.

Dostawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na transport nieczystości ciekłych przemysłowych z Producentem, który posiada ważną umowę o odprowadzanie ścieków przemysłowych z Odbiorcą. Za ilość i jakość odbieranych nieczystości ciekłych przemysłowych Odbiorca rozlicza się z ich Producentem.

Wzór umowy- ścieki przemysłowe

Załącznik Nr 1

Producent nieobjęty systemem kanalizacji sanitarnej a wytwarzający nieczystości ciekłe w postaci ścieków przemysłowych musi zawrzeć umowę: o WPROWADZANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH PRZEMYSŁOWYCH DO STACJI ZLEWNEJ w Myszkowie przy ul. Partyzantów.
Producent przekazuje ścieki uprawnionemu Dostawcy. Producent winien posiadać umowę na transport nieczystości ciekłych przemysłowych z Dostawcą nieczystości ciekłych przemysłowych. Producent jest zobowiązany zawiadomić Odbiorcę o zmianie umowy z Dostawcą oraz o każdej zmianie Dostawcy.

Wzór umowy-producent

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Obowiązujący cennik ścieków dowożonych

 

Wniosek o zawarcie umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych

Regulamin odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej w Myszkowie przy ulicy Partyzantów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony