Umowa na odprowadzanie ścieków przemysłowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie zawiera umowy na odbiór ścieków przemysłowych z Odbiorcami którzy uzyskali pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskiej kanalizacji.

Stosownie do art 389 pkt 2 Prawa Wodnego (Dz.U.2018.0.2268 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017r), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód.

Prawo wodne wprowadziło zmiany w systemie pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych. Wszystkie rodzaje rozstrzygnięcia administracyjnego zostały objęte nowym pojęciem: zgoda wodnoprawna. Jej udzielenie następuje przede wszystkim poprzez: wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej,

Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, w zależności od sprawy, której dotyczy złożony wniosek. Organem właściwym w sprawie zgłoszeń wodnoprawnych jest natomiast kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich. Procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest uregulowana przepisami ustawy Prawo wodne (w szczególności art. 399-413), ustawą Kodeks postepowania administracyjnego oraz innymi przepisami w zależności od konkretnej sytuacji.

W myśl art. 34 pkt 3 Prawa Wodnego, szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. (Dz.U z 2005, nr 233, poz. 1988 z późn. zm.) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie ww ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Z kolei w myśl art. 407 ust. 1 i 2 Prawa Wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

  1. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych,
  2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana,
  3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane,
  4. ocenę wodnoprawna, jeżeli wymagana

Ponadto zgodnie z art. 407 ust. 5 ww. do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Operat składa się z części opisowej oraz graficznej. W części opisowej znajdujemy między innymi dokładne oznaczenie siedziby i adresu zakładu, który ubiega się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Przedstawia się również cel i zakres zamierzonego korzystania z wód. W części graficznej zawiera się wszelkiego rodzaju plany zagospodarowania, umiejscowienia urządzeń wodnych, jak i oznaczenie nieruchomości oraz naniesienie na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu.  

Zakres operatu wodnoprawnego,  który winien zostać dołączony do wniosku pozwolenie wodnoprawne – określają szczegółowo zapisy art. 409 Prawa Wodnego.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/ochrona-srodowiska-oraz-wod-w-budownictwie/proc_77-pozwolenie-wodnoprawne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony