Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zainteresowani przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej powinni:

  1. Zapoznać się z Ogólnymi warunkami projektowania przyłączy wodociągowych do nieruchomości lub Ogólnymi warunkami projektowania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.
  2. W sytuacjach, gdy inwestor nie jest w stanie samodzielnie ocenić czy nieruchomość może być podłączona do sieci wod-kan wystąpić do ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie z Wnioskiem o wydanie opinii o możliwości podłączenia posesji do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.
  3. Złożyć do ZWiK Sp z o.o. w Myszkowie  bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego Wniosek o wydanie warunków technnicznych dla przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i Wniosek o wydanie warunków technicznych dla przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej   wraz z załącznikami.
  4. Po otrzymaniu  wydanych przez ZWiK Sp. z o.o. Warunków technicznych  z ew. uwagami złożyć do Starostwa powiatowego w Myszkowie do wydziału Architektury i Budownictwa lub do ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie  Wniosek zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych.
  5. Wybrany wykonawca robót budowlanych składa do ZWiK Sp. z o.o. Oświadczenie o powierzeniu prac wykonania przyłącza i uzgadnia z działem technicznym terminy rozpoczęcia robót i czynności odbiorowych. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z i stosować się do warunków zamieszczonych w Informacji dla wykonawców.
  6. Po wykonaniu robót i pozytywnym przeglądzie technicznym wybudowanego przyłącza zostanie przez pracowników ZWiK Sp. o.o. z udziałem inwestora i wykonawcy robót sporządzony Protokół odbioru. Odbiory częściowe i końcowe przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych odbywają się w dniu powszednie (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godz. od 8.00 do 14.00. 
  7. Warunkiem  zapewnienie dostawy wody lub/i odbioru ścieków jest zawarcie umowy. W tym celu należy złożyć  wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków (os fiz) lub wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków (podm.gosp)